Strona uczelni: www.wszp.edu.pl

Nasza Oferta

Oferta Akademickiego Biura Karier obejmuje szeroko rozumianą pomoc dla Studentów i Absolwentów w znalezieniu swojego miejsca na rynku pracy. Dzięki indywidualnym konsultacjom, szkoleniom Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem stara się pomóc Studentom i Absolwentom w znalezieniu ich mocnych stron i preferencji zawodowych. Korzystając z portalu Akademickiego Biura Karier WSZP Pracodawca uzyska dostęp do CV Studentów i Absolwentów aplikujących na oferty, którzy kończąc naszą uczelnię uzyskują wszechstronne wykształcenie z zakresu realizowanego programu dydaktycznego.
 • Prowadzimy rozmowy doradcze pozwalające lepiej poznać predyspozycje i preferencje zawodowe naszych Studentów i Absolwentów
  Do tej pory z pomocy doradcy zawodowego skorzystało ponad 1000 osób. Nasi Studenci i Absolwenci otrzymali informację na temat swojego profilu osobowości oraz słabych i mocnych stron w kontekście planowania kariery i poszukiwania pracy. Dzięki temu niektórzy zmienili decyzję o wyborze specjalizacji studiów, inni zaś postanowili podwyższyć swoje kwalifikacje poprzez studia podyplomowe, szkolenia, czy wolontariat.
 • Pomagamy w pisaniu dokumentów aplikacyjnych – Curriculum Vitae i listu motywacyjnego
  Pomogliśmy około 200 osobom przygotować dokumenty aplikacyjne. W trakcie konsultacji pokazujemy, w jaki sposób przygotować CV tak, aby zostało zauważone przez potencjalnego pracodawcę. Dbamy o to, aby dokumenty aplikacyjne naszych Studentów i Absolwentów były odpowiedzią na oczekiwania pracodawców.
 • Organizujemy symulowane rozmowy kwalifikacyjne
  Do rozmowy kwalifikacyjnej przygotowaliśmy ponad 150 Studentów. W trakcie symulowanych rozmów doradzamy, w jaki sposób poradzić sobie ze stresem, jak skutecznie zaprezentować swój potencjał. Dzięki naszym symulacjom 70 % osób dostało wymarzną pracę.
 • Proponujemy szkolenia i warsztaty
  W ciągu ostatnich 3 lat przeprowadziliśmy kilkaset szkoleń dotyczących tematyki rynku pracy oraz rozwijania umiejętności niezbędnych w kontakcie z pracodawcą. Skorzystało z kilka tysięcy osób. Dzięki temu wiemy, jakie są najważniejsze problemy i potrzeby ludzi szukających pracy i swojego miejsca w życiu.
 • Udostępniamy oferty pracy, staży, praktyk
  Współpracujemy z renomowanymi firmami i agencjami doradztwa personalnego. Dzięki naszym partnerom pomogliśmy wielu Studentom znaleźć pracę. Pracodawcy chętnie zgłaszają do naszego Biura swoje zapotrzebowanie na pracowników, bo znają już wartość naszych Studentów. To dlatego 50% wśród badanych Studentów i Absolwentów zmieniło pracę na lepszą, 30% - awansowało, 15% zaś wśród wcześniej nie pracujących znalazło swoją pierwszą pracę w zawodzie.
 • Udostępniamy informacje o lokalnym rynku pracy
  Udostępniamy materiały i opracowania na temat poszukiwania pracy i lokalnego rynku pracy. Każdy rynek pracy ma swoją specyfikę. Warszawski - z jednej strony potrzebuje dużej ilości pracowników, z drugiej zaś to tu jest największa konkurencja. Podpowiadamy, jak planować swoją karierę zawodową w oparciu o prognozy analityków rynku i osobiste predyspozycje zawodowe.
 • Zapraszamy na prezentacje firm i Targi Pracy
  Uczestniczymy w Targach Pracy organizowanych przez urzędy pracy, uczelnie i firmy. Zapraszamy również pracodawców, którzy prezentują swoje firmy i instytucje, na rozmowy panelowe.
Profile Absolwentów WSZP
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
Psychologia Społeczna
Bezpieczeństwo i Stosunki Międzynarodowe
Administracja i Bezpieczeństwo Publiczne
Zarządzanie Logistyczne
Nowe Media i Komunikacja Społeczna
Zarządzanie w Animacji i Nowych Mediach
Zarządzanie Kryzysowe
Prawo i Administracja

Nasze mury opuścili także Absolwenci:
Doradztwa Zawodowego i Personalnego
Protokółu Dyplomatycznego
Mediów i Komunikacji Społecznej
Pracy Socjalnej
Turystyki i Rekreacji
Zarządzania Kryzysowego
Zarządzania Personelem

Absolwent specjalności Zarządzanie Zasobami Ludzkimi posiada wiedzę i umiejętności z dwóch obszarów zawodowych: ukończonej specjalności i specjalizacji oraz wybranego kierunku studiów (socjologia, bezpieczeństwo narodowe, zarządzanie).

Dzięki temu nasz absolwent jest przygotowany do pracy zarówno w strukturach administracji publicznej (rządowa, samorządowa, centralna, terenowa), jak i instytucjach rządowych, pozarządowych i gospodarczych.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Nasi absolwenci mając wszechstronne - interdyscyplinarne wykształcenie z zakresu zarządzania ogólnego oraz kapitałem ludzkim, doradztwa personalnego, psychologii, ekonomii, prawa - mogą zajmować m. in. takie stanowiska jak:

 • specjalista działu personalnego,
 • specjalista ds. organizacji i zarządzania,
 •  specjalistów ds. szkoleń zawodowych,
 • trener wewnętrzny,
 • specjalista ds. rekrutacji i selekcji.

Koncepcja programowa uwzględniająca oprócz wykładów ćwiczenia i laboratoria prowadzone zarówno metodami tradycyjnymi jaki Distance Learning (e-Learning) gwarantuje nie tylko teoretyczne, ale i praktyczne przygotowania do prac samodzielnych i kierowniczych lub do samodzielnego prowadzenia własnej firmy.

Wszystko to gwarantuje naszym absolwentom silną pozycję konkurencyjną na rynku pracy nawet w warunkach kryzysu gospodarczego i dużego bezrobocia.

Absolwent specjalności Psychologia Społeczna posiada wiedzę i umiejętności z dwóch obszarów zawodowych: ukończonej specjalności i specjalizacji oraz wybranego kierunku studiów (socjologia, bezpieczeństwo narodowe, zarządzanie).

Unikalna, interdyscyplinarna wiedza specjalistyczna obejmuje zagadnienia z dwóch dziedzin:

 • Socjologii,
 • Psychologii.

Dzięki temu nasz absolwent jest przygotowany do pracy zarówno w strukturach administracji publicznej (rządowa, samorządowa, centralna, terenowa), jak i instytucjach rządowych, pozarządowych i gospodarczych.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Nasi absolwenci posiadając niezbędną wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w zakresie socjologii, szeroko rozumianego bezpieczeństwa, zarządzania oraz prawa, są przygotowani do pracy m.in. na stanowiskach:

 • doradca ds. wizerunku,
 • specjalista ds. komunikacji,
 •  specjalista badań marketingowych i społecznych,
 • trener.

Koncepcja programowa uwzględniająca oprócz wykładów ćwiczenia i laboratoria oraz 26 tygodni praktyk, gwarantuje nie tylko teoretyczne, ale i praktyczne przygotowania do prac samodzielnych i kierowniczych lub do samodzielnego prowadzenia biznesu.

Wszystko to gwarantuje naszym absolwentom silną pozycję konkurencyjną na rynku pracy nawet w warunkach kryzysu gospodarczego i dużego bezrobocia.

Absolwent specjalności Bezpieczeństwo i Stosunki Międzynarodowe posiada wiedzę i umiejętności z dwóch obszarów zawodowych: ukończonej specjalności i specjalizacji oraz wybranego kierunku studiów (socjologia, bezpieczeństwo narodowe, zarządzanie).

Unikalna, interdyscyplinarna wiedza specjalistyczna obejmuje zagadnienia z kilku dziedzin:

 • bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego,
 • stosunków międzynarodowych,
 • europeistyki,
 • politologii.

Dzięki temu nasz absolwent jest przygotowany do pracy zarówno w strukturach administracji publicznej (rządowa, samorządowa, centralna, terenowa), jak i instytucjach rządowych, pozarządowych i gospodarczych.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwenci specjalności Bezpieczeństwo i Stosunki Międzynarodowe mogą zajmować m.in. takie stanowiska jak:

 • specjalisty w zakresie stosunków międzynarodowych (UE, NATO),
 • specjalisty ds. bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego,
 • analityka danych,
 • inspektora ds. monitorowania zagrożeń.

Absolwenci specjalności Bezpieczeństwo i Stosunki Międzynarodowe:

 • rozumieją i potrafią analizować procedury bezpieczeństwa w skali globalnej, regionalnej, narodowej i lokalnej,
 • zdobyli umiejętność analizy problemów krajowych w perspektywie międzynarodowej,
 • rozumieją zasady ekonomiczne i prawne leżące u podstaw organizacji i funkcjonowania współczesnych społeczeństw,
 • znają historię Europy, uwarunkowania jej integracji, a także genezę powstania i zasady funkcjonowania Unii Europejskiej.

Wszystko to gwarantuje naszym absolwentom silną pozycję konkurencyjną na rynku pracy nawet w warunkach kryzysu gospodarczego i dużego bezrobocia.

Absolwenci specjalności Administracja i Bezpieczeństwo Publiczne posiadają wiedzę i umiejętności z dwóch obszarów zawodowych: ukończonej specjalności i specjalizacji oraz wybranego kierunku studiów (socjologia, bezpieczeństwo narodowe, zarządzanie).

Unikalna, interdyscyplinarna wiedza specjalistyczna obejmuje zagadnienia z dwóch dziedzin:

 • Prawa i Administracji,
 • Bezpieczeństwa Publicznego.

Dzięki temu nasz absolwent będzie przygotowany do pracy zarówno w strukturach administracji publicznej (rządowa, samorządowa, centralna, terenowa), jak i instytucjach rządowych, pozarządowych i gospodarczych.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwent Administracji i Bezpieczeństwa Publicznego wyróżnia się wiedzą z zakresu zarządzania organizacją, postrzeganiem, reagowaniem i zachowaniem się w sytuacjach kryzysowych oraz wiedzą i umiejętnościami w zakresie efektywnego działania w sytuacjach kryzysowych. Uzyskał kwalifikacje predysponujące go do podjęcia pracy w wydziałach i zespołach zarządzania kryzysowego, instytucjach samorządowych różnego szczebla, wojewódzkich sztabach wojskowych, jednostkach straży pożarnej, formacjach obrony cywilnej kraju, w strukturach bezpieczeństwa dużych jednostek organizacyjnych.

Wszystko to gwarantuje naszym absolwentom silną pozycje konkurencyjną na rynku pracy nawet w warunkach kryzysu gospodarczego i dużego bezrobocia.

Absolwenci studiów mogą pracować m.in. jako:

 • specjalista ds. bezpieczeństwa cywilnego w jednostkach administracji państwowej i samorządowej wszystkich szczebli,
 • specjalista w zakresie planowania cywilnego,
 • doradca - w sztabach kryzysowych każdego szczebla,
 • inspektor ds. monitorowania zagrożeń,
 • specjalista ds. procedury bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego na każdym szczeblu organizacji państwowej,
 • specjalista ds. gromadzenia, przetwarzania oraz udostępniania informacji z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Absolwent studiów na specjalności Zarządzanie Logistyczne wyróżnia się wiedzą z zakresu zarządzania organizacją, logistyką oraz wiedzą i umiejętnościami w zakresie efektywnego działania w sytuacjach kryzysowych występujących zarówno w łańcuchu dostaw, jak i będących wynikiem zdarzeń i stanów nadzwyczajnych.

Wszystko to gwarantuje naszym absolwentom silną pozycje konkurencyjną na rynku pracy nawet w warunkach kryzysu gospodarczego i dużego bezrobocia.

Absolwenci studiów mogą pracować m. in. jako:

 • menedżerowie programów kryzysowych,
 • specjaliści w zakresie planowania cywilnego,
 • doradcy - w sztabach kryzysowych każdego szczebla,
 • inspektorzy ds. monitorowania zagrożeń,
 •  specjaliści ds. procedury bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego na każdym szczeblu organizacji państwowej i międzynarodowej.

Absolwent specjalności Nowe Media i Komunikacja Społeczna posiada wiedzę i umiejętności z dwóch obszarów zawodowych: ukończonej specjalności i specjalizacji oraz wybranego kierunku studiów (socjologia, bezpieczeństwo narodowe, zarządzanie).

Absolwent rozumie podstawowe procesy życia politycznego, społecznego, gospodarczego i kulturalnego, zarówno w skali lokalno- regionalnej jak i krajowej i międzynarodowej. Rozumie znaczenie nowych mediów w życiu i funkcjonowaniu współczesnego społeczeństwa.

Absolwent uzyskuje umiejętności pozwalające wykorzystać technologie nowych mediów w szeroko pojętej komunikacji społecznej - w stosunkach publicznych, reklamie, promocji, instytucjach prowadzących edukację medialną.

Wszystko to gwarantuje naszym absolwentom silną pozycję konkurencyjną na rynku pracy, nawet w warunkach kryzysu gospodarczego i dużego bezrobocia.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Zdobyta wiedza i posiadane umiejętności umożliwiają absolwentowi specjalności Nowe Media i Komunikacja Społeczna na zajmowanie stanowisk:

 • pomocniczo-twórczych w przemyśle rozrywkowym,
 •  samodzielnego specjalisty w instytucjach artystycznych,
 • samodzielnych specjalistów i stanowisk menedżerskich w mediach elektronicznych i tradycyjnych,
 • stanowisk menedżerskich w biznesie, strukturach samorządowych i administracji publicznej.

Absolwent specjalności: Zarządzanie w Animacji i Nowych Mediach posiada wiedzę i umiejętności z dwóch obszarów zawodowych: ukończonej specjalności i specjalizacji oraz wybranego kierunku studiów (socjologia, bezpieczeństwo narodowe, zarządzanie).

Unikalna, interdyscyplinarna wiedza specjalistyczna obejmuje zagadnienia z kilku dziedzin:

 • realizacji produkcji filmowej i telewizyjnej w technologiach nowych mediów,
 • zarządzania i ekonomii,
 • prawa,
 • technologii nowych mediów.

Dzięki temu, absolwent posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do organizowania i zarządzania procesami twórczymi i podmiotami w obszarze przemysłu audiowizualnego i kultury.

Wiedza ta obejmuje kompetencje producenckie w zakresie: produkcji wydawnictw multimedialnych, gier komputerowych; produkcji czasopism internetowych; zarządzania portalami internetowymi, siecią sprzedaży on-line; produkcją filmów DVD i muzyki fonograficznej.

Absolwent tej specjalności posiada:

 • umiejętność profesjonalnego posługiwania się technikami cyfrowymi: operowanie kamerą i aparatem cyfrowym, montaż cyfrowy, montaż dźwiękowy.
 • ogólną znajomość organizacji produkcji, technik i technologii w zakresie:
  - filmy reklamowe,
  - wideoklipy,
  - serwisy informacyjne,
  - zdalne zarządzanie informacją,
  - tworzenie i prowadzenie wideo-konferencji,
  - projektowanie programów e-learningowych,
  - projektowanie stron i portali internetowych,
  - prezentacje multimedialne.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwenci specjalności Zarządzanie w Animacji i Nowych Mediach mogą zajmować m.in. stanowiska takie jak:

 • pomocniczo-twórcze w przemyśle rozrywkowym,
 • w produkcji filmowej.

Absolwent specjalności Zarządzanie w Animacji i Nowych Mediach:

 • posiada wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad etycznych,
 • zna istotę mediów, nowych mediów oraz ich znaczenia i uwarunkowania,
 • zna i umie wykorzystywać podstawowe technologie informatyczne z zakresu nowych mediów.

Wszystko to gwarantuje naszym absolwentom silną pozycję konkurencyjną na rynku pracy, nawet w warunkach kryzysu gospodarczego i dużego bezrobocia.

Absolwent specjalności Zarządzania Kryzysowe posiada wiedzę i umiejętności z dwóch obszarów zawodowych: ukończonej specjalności i specjalizacji oraz wybranego kierunku studiów (socjologia, bezpieczeństwo narodowe, zarządzanie).

Unikalna, interdyscyplinarna wiedza specjalistyczna obejmuje zagadnienia z dwóch dziedzin:

 • Zarządzania,
 • Bezpieczeństwa Narodowego.

Dzięki temu nasz absolwent jest przygotowany do pracy zarówno w strukturach administracji publicznej (rządowa, samorządowa, centralna, terenowa), jak i instytucjach rządowych, pozarządowych i gospodarczych.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwent studiów specjalności Zarządzanie Kryzysowe wyróżnia się ogólną wiedzą z zakresu zarządzania organizacją, postrzegania, reagowania i zachowania się w sytuacjach kryzysowych oraz wiedzą i umiejętnościami w zakresie efektywnego działania w sytuacjach kryzysowych.

Absolwent specjalności Zarządzanie Kryzysowe:

 • zna istotę bezpieczeństwa oraz jego uwarunkowania,
 • zna zasady funkcjonowania podmiotów bezpieczeństwa,
 • posiada umiejętność rozpoznania i zdiagnozowania zagrożeń naturalnych, przemysłowych, społecznych, terrorystycznych,
 • ma znajomość procedur zarządzania w sytuacjach kryzysowych,
 • posiada wiedzę i umiejętności w zakresie kierowania i przywództwa w sytuacjach kryzysowych,
 • posiada wiedzę z zakresu komunikacji społecznej w sytuacjach kryzysowych.

Wszystko to gwarantuje naszym absolwentom silną pozycję konkurencyjną na rynku pracy nawet w warunkach kryzysu gospodarczego i dużego bezrobocia.

Absolwenci studiów mogą pracować m.in. jako:

 • menedżerowie programów kryzysowych,
 • analitycy danych w sytuacjach ekstremalnych,
 • specjaliści w zakresie planowania cywilnego,
 • doradcy - w sztabach kryzysowych każdego szczebla.

Absolwenci studium podyplomowego Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych oraz Bezpieczeństwo i Higiena Pracy posiadają wiedzę i umiejętności rozwiązywania problemów natury organizacyjnej i prawnej w zakresie stosunku pracy przyczyniając się do tworzenia właściwej kultury organizacyjnej, a tym samym do zwiększenia bezpieczeństwa pracy, bezpieczeństwa społecznego i publicznego.

Absolwenci studium PP i US mogą pracować jako:

 • kadra kierownicza wyższego i średniego szczebla zarządzania,
 • pracownicy samodzielni, kadra kierownicza wyższego i średniego szczebla zarządzania służb HR i BHP,
 • doradcy zarządu ds. systemu ochrony pracy i nadzoru.

natomiast Absolwenci studiów BHP mogą pracować jako:

 • etatowi pracownicy/menedżerowie służby bhp: inspektorzy, specjaliści,
 • kadra kierownicza wyższego i średniego szczebla zarządzania bezpieczeństwem i reagowania kryzysowego,
 •  szkoleniowcy- trenerzy pracowników służb bhp, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska, ochrony informacji niejawnych.

Absolwenci specjalności Doradztwo Zawodowe i Personalne posiadają gruntowną wiedzę interdyscyplinarną obejmującą podstawowe zagadnienia z takich dziedzin jak socjologia , psychologia i zarządzanie oraz wybrane zagadnienia z zakresu prawa, ekonomii i informatyki. Całość uzupełniona jest bogatym zestawem przedmiotów specjalnościowych i specjalizacyjnych.

Koncepcja programowa uwzględniająca oprócz wykładów: ćwiczenia, laboratoria i 15 tygodni praktyk, gwarantuje nie tylko teoretyczne ale i  praktyczne przygotowania do prac samodzielnych i kierowniczych lub do samodzielnego prowadzenia biznesu. Wszystko to gwarantuje naszym absolwentom silną pozycje konkurencyjną na rynku pracy nawet w warunkach kryzysu gospodarczego i dużego bezrobocia.

Absolwenci specjalności Protokół Dyplomatyczny posiadają gruntowną wiedzę interdyscyplinarną obejmującą podstawowe zagadnienia z takich dziedzin jak socjologia, psychologia i zarządzanie oraz wybrane zagadnienia z zakresu prawa, ekonomii i informatyki. Ponadto otrzymają wiedzę i umiejętności z zakresu protokołu dyplomatycznego i etykiety, kultury, sztuki kulinarnej itp.

Koncepcja programowa uwzględniająca oprócz wykładów: ćwiczenia, laboratoria, praktyki, staże i kursy zawodowe, gwarantuje nie tylko teoretyczne ale i  praktyczne przygotowanie do zawodu.

Wszystko to gwarantuje naszym absolwentom silną pozycje konkurencyjną na rynku pracy nawet w warunkach kryzysu gospodarczego i dużego bezrobocia.

Absolwenci specjalności Media i Komunikacja Społeczna posiadają unikalną, gruntowną wiedzę interdyscyplinarną obejmującą podstawowe zagadnienia z takich dziedzin jak politologia, reklama i public relations, socjologia , psychologia, zarządzanie i marketing oraz wybrane zagadnienia z zakresu prawa, ekonomii i informatyki.

Całość uzupełniona jest bogatym zestawem przedmiotów z wybranej specjalizacji. Koncepcja programowa uwzględniająca oprócz wykładów: ćwiczenia, laboratoria i 15 tygodni praktyk, gwarantuje nie tylko teoretyczne ale i praktyczne przygotowania do prac samodzielnych i kierowniczych lub do samodzielnego prowadzenia biznesu. Wszystko to gwarantuje naszym absolwentom silną pozycje konkurencyjną na rynku pracy nawet w warunkach kryzysu gospodarczego i dużego bezrobocia.

Absolwenci specjalności Praca Socjalna posiadają gruntowną wiedzę interdyscyplinarną obejmującą podstawowe zagadnienia z takich dziedzin jak socjologia , psychologia i zarządzanie oraz wybrane zagadnienia z zakresu prawa, ekonomii i informatyki. Ponadto otrzymują wszechstronne przygotowanie do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, Koncepcja programowa uwzględniająca oprócz wykładów: ćwiczenia, laboratoria, praktyki, staże i kursy zawodowe, gwarantuje nie tylko teoretyczne ale i praktyczne przygotowanie do zawodu. Wszystko to gwarantuje naszym absolwentom silną pozycje konkurencyjną na rynku pracy nawet w warunkach kryzysu gospodarczego i dużego bezrobocia.
Absolwenci specjalności Socjologia Turystyki i Rekreacji posiadają gruntowną wiedzę interdyscyplinarną obejmującą podstawowe zagadnienia z takich dziedzin jak socjologia, psychologia i zarządzanie oraz wybrane zagadnienia z zakresu prawa, ekonomii i informatyki. Ponadto otrzymują wszechstronne przygotowanie do wykonywania zawodu organizatora turystyki i rekreacji, samodzielnego planowania imprez turystycznych i animacji wolnego czasu. Koncepcja programowa uwzględniająca oprócz wykładów: ćwiczenia, laboratoria, praktyki, staże i kursy zawodowe, gwarantuje nie tylko teoretyczne ale i praktyczne przygotowanie do zawodu. Wszystko to gwarantuje naszym absolwentom silną pozycje konkurencyjną na rynku pracy nawet w warunkach kryzysu gospodarczego i dużego bezrobocia.

Absolwenci specjalności Zarządzanie Kryzysowe posiadają gruntowną,  interdyscyplinarną wiedzę obejmującą zarówno specjalistyczne zagadnienia zawodowe jak i wiedzę ogólną z takich dziedzin jak socjologia , psychologia i zarządzanie oraz wybrane zagadnienia z zakresu prawa, ekonomii i informatyki.

Koncepcja programowa uwzględniająca oprócz wykładów: ćwiczenia, laboratoria, praktyki, staże i kursy zawodowe, gwarantuje nie tylko teoretyczne ale i  praktyczne przygotowanie do zawodu. Wszystko to gwarantuje naszym absolwentom silną pozycję konkurencyjną na rynku pracy nawet w warunkach kryzysu gospodarczego i dużego bezrobocia.

Absolwenci specjalności Zarządzanie Personelem posiadają gruntowną  wiedzę interdyscyplinarną obejmującą podstawowe zagadnienia z takich dziedzin jak socjologia, psychologia i zarządzanie oraz wybrane zagadnienia z zakresu prawa, ekonomii i informatyki. Całość uzupełniona jest bogatym zestawem przedmiotów specjalnościowych i specjalizacyjnych.

Koncepcja programowa uwzględniająca oprócz wykładów: ćwiczenia, laboratoria i 15 tygodni praktyk, gwarantuje nie tylko teoretyczne ale i  praktyczne przygotowania do prac samodzielnych i kierowniczych lub do samodzielnego prowadzenia biznesu. Wszystko to gwarantuje naszym absolwentom silną pozycje konkurencyjną na rynku pracy nawet w warunkach kryzysu gospodarczego i dużego bezrobocia.